Balamba, Lamba, Lima, Sewa, Swaka, Walamba

Name Nationale Region Region LifAr Kategorie Source Not.
Lamba -Kongo (Demokratische Republik)/SO 
-Zambia/M:NW
Gü bis etwa Kabwe/Broken Hill  A181   lit4; H.1965,S. 93; M.1959, 38:40  23.Bemba-,Lamba-,Lala-,Bisa-Gruppe  
-siehe auch Shisha-Sewa-Lamba (lit4)
-Balamba Kongo (Demokratische Republik)/SO - Zambia/M:NW Gü bis etwa Kabwe/Broken Hill A181 Lamba H.1965,S. 93; M.1959, 38:40  
-Walamba  Kongo (Demokratische Republik)/SO - Zambia/M:NW Gü bis etwa Kabwe/Broken Hill A181 Lamba H.1965,S. 93; M.1959, 38:40  
Lima Kongo (Demokratische Republik)/SO - Zambia/M:NW Gü bis etwa Kabwe/Broken Hill A181   lit4, M.1959, 38:40 nach lit4 auch Zambia/W:SW
Sewa Kongo (Demokratische Republik)/SO - Zambia/M:NW Gü bis etwa Kabwe/Broken Hill A181   lit4, M.1959, 38:40  --
Swaka Kongo (Demokratische Republik)/SO - Zambia/M:NW Gü bis etwa Kabwe/Broken Hill A181   lit4, M.1959, 38:40  --

Home